Przewiń do góry
facebook

Wykaz tomów

Ojcowie_01

Stary Testament
  Nowy Testament
I a Księga Rodzaju 1-11

Ia Ewangelia według św. Mateusza 1-13
I b Księga Rodzaju 12-50

Ib Ewangelia według św. Mateusza 14-28
II Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb, Księga Powtórzonego Prawa

II Ewangelia według św. Marka
III Księga Jozuego, Księga Sędziów,
Księga Rut, 1 i 2 Księga Samuela


III Ewangelia według św. Łukasza
IV 1 i 2 Księga Królewska,
1 i 2 Księga Kronik, Księga Ezdrasza, Księga Nehemiasza


IVa Ewangelia według św. Jana 1-10
V Księga Tobiasza, Księga Judyty,
Księga Estery, 1 i 2 Księga Machabejska


IVb Ewangelia według św. Jana 11-21
VI Księga Hioba

V Dzieje Apostolskie
VII a Księga Psalmów 1-50

VI List do Rzymian
VII b Księga Psalmów 51-150

VII 1 i 2 List do Koryntian
VIII Księga Przysłów, Księga Koheleta,
Pieśń nad Pieśniami


VIII List do Galatów, List do Efezjan,
List do Filipian

IX Księga Mądrości, Mądrość Syracha

IX List do Kolosan, 1 i 2 List do Tesaloniczan,
1 i 2 List do Tymoteusza, List do Tytusa,
List do Filemona

X a Księga Izajasza 1-39

X List do Hebrajczyków
X b Księga Izajasza 40-66

XI List św. Jakuba, 1 i 2 List św. Piotra,
1-3 List św. Jana, List św. Judy

XI Księga Jeremiasza, Lamentacje,
Księga Barucha


XII Apokalipsa św. Jana
XII Księga Ezechiela, Księga Daniela
XIII Dwunastu Proroków Mniejszych